Τρίτη, 24 Μαΐου 2011


Πανελλήνιες 2011 ΑΕΠΠ Ανάπτυξη Εφαρμογών: Θέματα-Απαντήσεις
panellinies-exetaseis-2011b

Στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης εξετάστηκαν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές 2011. Διαβάστε θέματα και απαντήσεις-λύσεις στην ΑΕΠΠ στις Πανελλήνιες 2011.
Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Διαβάστε τα θέματα ΑΕΠΠ στις Πανελλήνιες 2011:
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης – Πανελλήνιες 2011
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.
1. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι επιλύσιμο.
2. Η λογική έκφραση Χ ΄Η (ΟΧΙ Χ) είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής Χ.
3. Ο αλγόριθμος της σειριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες.
4. Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης Όσο … Επανάλαβε.
5. Ο πίνακας είναι μία δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου.
Μονάδες 10
Α2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες τις εντολές του:
(1) Σ 0
(2) Κ 0
(3) Αρχή_Επανάληψης
(4) Διάβασε Χ
(5) Σ Σ+Χ
(6) Αν Χ>0 τότε
(7) Κ Κ+1
(8) Τέλος_Αν
(9) Μέχρις_ότου Σ>1000
(10) Εμφάνισε Χ
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.
1. Η εντολή (4) θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά.
2. Η εντολή (1) θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά.
3. Στη μεταβλητή Κ καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθμών που δόθηκαν.
4. Η εντολή (7) εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή (4).
5. Η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή (10) μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός.
Μονάδες 10
Α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Δ Αληθής
Για α από 1 μέχρι Ν
Δ ΟΧΙ Δ
Τέλος_επανάληψης
Εμφάνισε Δ
Να το εκτελέσετε για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Ν=0 2) Ν=1 3) Ν=4 4) Ν=2011 5) Ν=8128
και να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παραπάνω περιπτώσεις 1-5 και δίπλα τη λογική τιμή που θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης περίπτωσης.
Μονάδες 5
Α4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου:
Αν Χ>1 τότε
Κ Αληθής
Αλλιώς
Κ Ψευδής
Τέλος_αν
Να γράψετε στο τετράδιό σας συμπληρωμένη την παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου.
Κ …..
Μονάδες 3
Α5. α. Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός;
Μονάδες 4
β. Τι λέγεται υποπρόγραμμα;
Μονάδες 4
γ. Τι ονομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος;
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Β
Β1. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου σε μορφή διαγράμματος ροής:
Να κατασκευάσετε ισοδύναμο τμήμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.
Μονάδες 10
Β2. Δίνεται τo παρακάτω πρόγραμμα και ένα υποπρόγραμμα:
Πρόγραμμα ΘέμαΒ
Μεταβλητές
Ακέραιες: z,w
Αρχή
z 1
w 3
Όσο z<=35 επανάλαβε
Κάλεσε Διαδ(z,w)
Γράψε z
Τέλος_επανάληψης
Tέλος_Προγράμματος
Διαδικασία Διαδ(w,z)
Μεταβλητές
Ακέραιες: z,w
Αρχή
w w+z
z z+2
Γράψε z
Τέλος_Διαδικασίας
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος με τη σειρά που θα εμφανιστούν.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Γ
Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρεις θεματικές ενότητες. Ο βαθμός κάθε θεματικής ενότητας είναι από 1 έως 100. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών του στις τρεις θεματικές ενότητες. Ο υποψήφιος θεωρείται ως επιτυχών, αν η συνολική βαθμολογία του είναι τουλάχιστον 55 και ο βαθμός του σε κάθε θεματική ενότητα είναι τουλάχιστον 50.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
Για κάθε υποψήφιο:
Γ1. Να διαβάζει το όνομά του και τους βαθμούς του σε καθεμία από τις τρεις θεματικές ενότητες. (Δεν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων).
Μονάδες 2
Γ2. Να εμφανίζει τον μεγαλύτερο από τους βαθμούς που πήρε στις τρεις θεματικές ενότητες.
Μονάδες 5
Γ3. Να εμφανίζει το όνομα και τη συνολική βαθμολογία του στην περίπτωση που είναι επιτυχών.
Μονάδες 4
Γ4. Ο αλγόριθμος να τερματίζει όταν δοθεί ως όνομα η λέξη “ΤΕΛΟΣ”.
Μονάδες 4
Γ5. Στο τέλος να εμφανίζει το όνομα του επιτυχόντα με τη μικρότερη συνολική βαθμολογία. Θεωρήστε ότι είναι μοναδικός.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Δ
Στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου οι 22 παίκτες μιας ομάδας, οι οποίοι αριθμούνται από 1 έως 22, ψηφίζουν για τους 3 αρχηγούς που θα τους εκπροσωπούν. Κάθε παίκτης μπορεί να ψηφίσει όσους συμπαίκτες του θέλει, ακόμα και τον εαυτό του. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας καταχωρίζονται σε έναν πίνακα ΨΗΦΟΣ με 22 γραμμές και 22 στήλες, έτσι ώστε το στοιχείο ΨΗΦΟΣ[i,j] να έχει την τιμή 1, όταν ο παίκτης με αριθμό i έχει ψηφίσει τον παίκτη με αριθμό j, και τιμή 0 στην αντίθετη περίπτωση.
Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:
Δ1. Να διαβάζει τα στοιχεία του πίνακα ΨΗΦΟΣ και να ελέγχει την ορθότητά τους με αποδεκτές τιμές 0 ή 1.
Μονάδες 4
Δ2. Να εμφανίζει το πλήθος των παικτών που δεν ψήφισαν κανέναν.
Μονάδες 4
Δ3. Να εμφανίζει το πλήθος των παικτών που ψήφισαν τον εαυτό τους.
Μονάδες 4
Δ4. Να βρίσκει τους 3 παίκτες που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και να εμφανίζει τους αριθμούς τους και τις ψήφους που έλαβαν. Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν ισοψηφίες.
Μονάδες 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου