Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

The Museum of Fine Arts, Budapest - Hungary Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης - Ουγγαρία
Discovering the capital city of Hungary, Budapest and exploring the many different and beautiful faces of the city.
Ανακαλύπτοντας την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη και εξερευνώντας τα πολλά διαφορετικά όμορφα πρόσωπα της πόλης.

The gorgeous neoclassical stone building with the Greek revival façade which hosts the Museum of Fine Arts.
Το πανέμορφο νεοκλασικό πέτρινο κτίριο με την Ελληνική κλασσική πρόσοψη, που φιλοξενεί το Μουσείο Καλών Τεχνών.

The museum's collection is made up of international art (other than Hungarian), including all periods of European art.
Η συλλογή του μουσείου αποτελείται από διεθνούς φήμης έργα τέχνης (πλην των Ουγγρικών), συμπεριλαμβανομένων όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής τέχνης.
Its collection includes of more than 100.000 objects display in the various rooms of the museum. 
Στις συλλογές του περιλαμβάνονται πάνω από 100.000 έργα, που εκτίθενται στις διάφορες αίθουσες του.

The Museum of Fine Arts is a museum in Heroes' Square, facing the Palace of Art. It was built in a neoclassical style, between 1900 and 1906.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων, απέναντι από το Παλάτι της Τέχνης. Χτίστηκε σε νεοκλασικό στυλ, μεταξύ 1900 και 1906.
The gorgeous Greek façade.  -  Η πανέμορφη Ελληνο-κλασσική πρόσοψη.

The Museum displays and preserves traditional items of historical and cultural importance and many art objects.
Το Μουσείο εκθέτει και διατηρεί παραδοσιακά αντικείμενα ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας και πολλά άλλα αντικείμενα τέχνης.

Popi Nicolaidou, totally impressed   by the priceless treasures from Cyprus, her own country.

Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη, από τους ανεκτίμητους θησαυρούς από την ιδιαίτερη της πατρίδα την Κύπρο.
Treasures from the island of Cyprus - About 2100 -500 BC.
Αρχαιολογικοί θησαυροί από την Κύπρο - 2100 - 500 π.Χ.

The exhibition mainly includes works from Ancient Greece and Rome. The Cypriot and Myciaenian collection is also notable.
Η έκθεση περιλαμβάνει κυρίως έργα από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Η Κυπριακή και η Μυκηναϊκη συλλογή είναι επίσης ξεχωριστή.

The Museum holds a collection of Cypriot antiquities ranging in date from the third millennium BC to the fourth century AD.
Το τμήμα Μουσείου έχει συλλογές Κυπριακών αρχαιοτήτων που ξεκινούν από την Τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ. μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ.
The Museum's collection is made up of six departments: Egyptian, Antique, Old sculpture gallery, Old painter gallery, Modern collection, Graphics collection.  
Η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από έξι τμήματα: Αιγυπτιακό, Aρχαιότητα, Παλιά γλυπτά, Παλιές ζωγραφιές, Μοντέρνα συλλογή και συλλογή γραφικών.
A range of pottery, gold jewellery, bronzes, stone items and glass from Greece, Italy and Cyprus
Διάφορα, αγάλματα, αγγεία, κεφαλές, έργα με πέτρα, κοσμήματα και αμέτρητα άλλα μικρά και μεγάλα αντικείμενα από Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

The Budapest Museum of Fine Arts is regarded as one of Central Europe's most significant institutions.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βουδαπέστης θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά της Κεντρικής Ευρώπης.

Its multi-faceted material, historical continuity and profusion of masterpieces assure it a deserved place in the front rank of collections.
Το πολύπλευρο υλικό του, η ιστορική συνέχεια και η αφθονία των αριστουργημάτων επιβεβαιώνει επάξια τη θέση που κατέχει στην πρώτη γραμμή των συλλογών.
Illustration of Cypriot culture and civilisation.
Εκθέματα Κυπριακής κουλτούρας και πολιτισμού.

The Museum of Fine Arts opened its doors in 1906, but its material and organisation testify to the acquisitions and cultural aspirations of almost two centuries.
Το Μουσείο Καλών Τεχνών άνοιξε τις πόρτες του το 1906, αλλά το υλικό και η οργάνωσή  και οι πολιτιστικές επιδιώξεις είναι δύο σχεδόν αιώνων.

Archaic Greek art, Corinth 7th - 6th c. B.C.
Αρχαϊκή ελληνική τέχνη, Κόρινθος, έβδομος με έκτο αιώνα π.Χ.

The Department of Greek and Roman Antiquities covers the Greek world from the beginning of the Bronze Age in about 3200 BC.
Στην πτέρυγα των Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων καλύπτουν τον Ελληνικό κόσμο από τις αρχές της Εποχής του Χαλκού γύρω στο 3200 π.Χ. 

Roman antiquities.   -  Ρωμαϊκές αρχαιότητες.

Material from the Greek mainland and islands, from Cyprus, from Asia Minor, from Egypt and from the Italy. 
Αντικείμενα από την Ελλάδα, τα ελληνικά νησιά, από την Κύπρο, την Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ιταλία. 

The Museum of Fine Arts holds special exhibitions. 
Το Μουσείο διοργανώνει διάφορες εκθέσεις.

The permanent exhibitions, and the wide array of masterpieces has made it a significant museum.
Οι μόνιμες εκθέσεις του και το ευρύ φάσμα των αριστουργημάτων το έχει καθιερώσει ως ένα σημαντικό μουσείο.
Marble portraits of Greek philosophers from Asia Minor. Last quarter of 2nd c. B.C.
Μαρμάρινα πορτραίτα Ελλήλων φιλοσόφων από τη Μικρά Ασία. Τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ.

Popi admiring the exhibits. - Η Πόπη θαυμάζει τα εκθέματα.
Amazing piece of art. - Καταπληκτικό αρχαίο έργο τέχνης.
Greek treasures from Asia Minor. - Ελληνικοί θησαυροί από τη Μικρά Ασία.

Separate doric, ionic, roman, renaissance, and baroque hall for the statues of each era.
Ξεχωριστές αίθουσες δωρικού, ιωνικού, ρωμαϊκού, αναγεννησιακού ρυθμού και μπαρόκ για τα αγάλματα της κάθε εποχής.
Greek and Roman statues. - Ελληνικά και Ρωμαϊκά αγάλματα.

A Sculpture Collection of 600 figures illustrate the history of European sculpting up to the 19th century.
Συλλογή Γλυπτών από 600 έργα που απεικονίζουν την ιστορία της ευρωπαϊκής γλυπτικής μέχρι το 19ο αιώνα.
Antique collection of more than 5000 marble statuettes, clay, tems spanning the entire era of antiquities
Μια συλλογή από περισσότερα από 5000 μαρμάρινα ειδώλια, πήλινα,  που εκτείνονται σε όλη την εποχή της αρχαιότητας.

Popi Nicolaidou looks carefully on the pieces of Etruscan art c. 525 - 450 BC.
Η Πόπη Νικολαΐδου κοιτάζει προσεκτικά εκθέματα έργων τέχνης των Ετρούσκων 525 - 450 π.Χ.
Etruscan art, Italy. -  Εκθέματα των Ετρούσκων, Ιταλία.

Finds of the Hungarian excavations at Rionero (1861), late 5th - mid 3rd c. B.C.
Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ουγγαρία του 5ου - μέσα 3ου αιώνα π.Χ. από τι ανασκαφές το 1861.

The collection's main section is devoted to pieces from the Middle Ages to the 17th century.
Το κύριο τμήμα της συλλογής είναι αφιερωμένο σε έργα από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 17ο αιώνα.

The gallery holds the second largest collection of Egyptian art in central Europe, illustrating the age of the pharaohs with more than 4000 items.
Η γκαλερί αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη συλλογή αιγυπτιακής τέχνης στην Κεντρική Ευρώπη.  Απεικονίζει την εποχή των Φαραώ, με περισσότερα από 4000 αντικείμενα.
 


It comprises a number of collections bought together in the 1930s. Some of the most interesting pieces are the painted mummy sarcophagi.
Περιλαμβάνει μια σειρά από συλλογές που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 1930. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα είναι οι μούμιες μ ε τις ζωγραφισμένες σαρκοφάγους.

The 3000 paintings offer a survey of the development of European painting from the 13th to the late 18th centuries.
Το 3000 έργα ζωγραφικής προσφέρουν εξιστορούν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ζωγραφικής από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

The core of the collection is constituted by the 700 paintings and is split up into Italian, German, Netherlandish, Flemish, French, English and Spanish art.
Ο πυρήνας της συλλογής αποτελείται από τα 700 έργα ζωγραφικής και αποτελείται από ιταλικά, γερμανικά, ολλανδικά, φλαμανδικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά έργα τέχνης.

Old Gallery: 3000 paintings portraying the periods of European art from the 13th to the end of the 18th century.
Παλιά Πινακοθήκη: 3000 πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν τις περιόδους της ευρωπαϊκής τέχνης από τον 13ο έως τα τέλη του 18ου αιώνα.
 

The Museum of Fine Arts inaugural ceremony was held on December 1st, 1906 and it was opened to the public on December 5th.
Τα εγκαίνια του Μουσείου Καλών Τεχνών πραγματοποιήθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 1906 και άνοιξε τις πύλες του για το κοινό στις 5 Δεκεμβρίου.

 The building also houses a public library.
Το κτίριο στεγάζει επίσης και τη δημόσια βιβλιοθήκη.

Αποκαθίσταται η «Επίδαυρος του Ιονίου»


Mπορεί να αναδειχθεί σε κοιτίδα πολιτισμού και πόλο έλξης του τουρισμού αντίστοιχο του διασημότερου αρχαίου θεάτρου της Ελλάδας. Αναδεικνύεται και το θέατρο των Δελφών

Επεμβάσεις αποκατάστασης και προστασίας δύο σημαντικών αρχαίων μνημείων ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
Η πρώτη αφορά το θέατρο των Δελφών που χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και πήρε τη σημερινή μορφή του στους πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους. Βρίσκεται μέσα στο ιερό του Απόλλωνα, στη βορειοδυτική γωνία του και σε επαφή με τον περίβολο του τεμένους και μπορούσε να φιλοξενήσει 5.000 θεατές.
Η προμελέτη για τις εργασίες αφορά την αποκατάσταση της γεωμετρίας του κοίλου και την συγκράτησή του με επιχωματώσεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, καθώς και την συμπλήρωση κλιμάκων στις κερκίδες που σώζονται.
Θα διατηρηθούν οι ιστορικές βλάβες που υπέστη το μνημείο κατά τη διάρκεια των αιώνων, χωρίς να προστεθούν εδώλια, παρά μόνο όπου θεωρηθεί απαραίτητο, όπως στα ακραία σημεία των κερκίδων για να μην ολισθαίνουν.
Η προμελέτη έγινε με ανάθεση του σωματείου Διάζωμα, την πρώτη αυτού του είδους. Οπως είπε ο πρόεδρός του Σταύρος Μπένος, στη συνέχεια σειρά παίρνουν αντίστοιχες επεμβάσεις σε Δήλο, Αρχαιολογικό Πάρκο και Θέατρο Ορχομενού, Ερέτρια, Ορχομενό Αρκαδίας και άλλα μνημεία.
Η Επίδαυρος του Ιονίου
Στην δεύτερη περίπτωση θα αναδειχθεί το ρωμαϊκό θέατρο της Νικόπολης, μόλις έξι χιλιόμετρα από την Πρέβεζα.
Περιλαμβάνεται στις υποδομές της πόλης που έχτισε ο Οκταβιανός Αύγουστος σε ανάμνηση της νίκης του επί του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας στη ναυμαχία του Ακτίου το 31 π. Χ.
Χτίστηκε έξω από τα τείχη στην περιοχή Προάστιο και ήταν από τα μεγαλύτερα της εποχής του, με χωρητικότητα 15.000 θεατών.
Την μελέτη προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης εκπόνησε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών.
Οι μελετητές εξάλλου σκέφτονται να διατηρηθούν τα χαράγματα και τα γκράφιτι διάσημων περιηγητών του 18ου αιώνα που άφησαν τα ίχνη τους σε σημεία του μνημείου.
Με την αποκατάσταση των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει (ρωγμές, καταρρεύσεις, χάσματα, φθορές από όμβρια ύδατα, μηχανικές καταπονήσεις από ρίζες φυτών, αποσαρθρώσεις κονιαμάτων και αποκολλήσεις τοιχοποιιών), το συγκεκριμένο θέατρο μπορεί να αναδειχθεί σε κοιτίδα πολιτισμού και πόλο έλξης του τουρισμού αντίστοιχο της Επιδαύρου, σύμφωνα με ειδικούς.

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Πόσο Έλληνας είσαι;


Τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες να ξεχωρίζουν από όλους τους υπόλοιπους; Είναι ο μουσακάς, είναι τα σουβλάκια, είναι το χέρι που κολλάει στην κόρνα, είναι το φραπόγαλο; Είναι όλα μαζί. Η συντροφιά του ML, μαζί με τη δική σας πολύτιμη βοήθεια, φυσικά, έψαξε και βρήκε τα πιο hot spots, που κάνουν τον Έλληνα να ξεχωρίζει.


Είναι σίγουρο ότι τις περισσότερες από αυτές τις συμπεριφορές τις βλέπουμε καθημερινά, ίσως να τις κάνουμε κιόλας. Μην ντρέπεσαι γι’ αυτό, παραδέξου το. Άλλωστε τι καλύτερο, από το να πάρεις προαγωγή και από Έλληνας να γίνεις… Ελληνάρας! Ορίστε λοιπόν ένα απολαυστικό Top 30.

1. Kάνεις jogging για 5 χλμ και παίρνεις τον ανελκυστήρα για τον 1ο όροφο.

2. Λες καλημέρα στις 3 το μεσημέρι και καλησπέρα στη 1 τη νύχτα.

3. Δεν τρως ποτέ βραδινό πριν τις 10μμ.

4. Τρως πρωινό πριν πας για ύπνο.

5. Πρέπει τουλάχιστον πέντε φορές το χρόνο να τραβηχτείς στον σταθμό
των ΚΤΕΛ για να παραλάβεις έναν τενεκέ λάδι, έναν τενεκέ μέλι, έναν
τενεκέ φέτα, ρίγανη, τσάι βουνού, ελιές και λεμόνια.

6. Σημαιοστολίζεσαι να πας για καφέ, αλλά τσαμπουκαλεύεσαι στον
πορτιέρη του κλαμπ που δεν σε βάζει μέσα γιατί φοράς σαγιονάρες.

7. Στη γειτονιά σου υπάρχει τουλάχιστον μια οδός που λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου.

8. Παραπονιέσαι ότι κάνει κρύο όταν έχει 27 βαθμούς.

9. Βρίσκεις τους τουρίστες αστείους και τους μαθαίνεις να λένε «malaka».

10. Έχεις δέκα χρόνια να μπεις σε λεωφορείο.

11. Περιγράφεις το κτίριο της Interamerican στην Κηφισίας ως «ουρανοξύστη».

12. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πέσεις σε μποτιλιάρισμα στις 6π.μ.της Κυριακής.

13. Σε τσαντίζει το ότι για να πας να ψωνίσεις το Σάββατο πρέπει να
ξυπνήσεις νωρίς, επειδή τα μαγαζιά κλείνουν στις 3..

14. Χειροκροτείς τον πιλότο όταν προσγειωθείς.

15. Έχεις αυτοκίνητο που κοστίζει πάνω από 60.000 ευρώ και αρνείσαι να
το δώσεις στον παρκαδόρο γιατί θεωρείς κλοπή τα 5 ευρώ που σου ζητάει.

16. Αναρωτιέσαι γιατί ο φραπές δεν έχει διεθνή επιτυχία.
17. Δεν σου κάνει εντύπωση γομάρι 30 χρονών να ζει με τους γονείς του ή
25 και να μην έχει βγάλει ούτε μεροκάματο.

18. Ποτέ δεν σου φτάνουν τα χρήματα για τα βασικά είδη ανάγκης, αλλά
πάντα σου περισσεύουν για τα είδη πολυτελείας.

19. Μισείς τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όνειρο ζωής είναι να γίνεις
ένας από αυτούς.

20. Ξέρεις ότι οι άλλοι είναι όλοι Τουρκόσποροι ή Σλάβοι, αλλά είσαι
βέβαιος ότι ο Μέγας Αλέξανδρος βρίσκεται στην αρχή της δικής σου
κληρονομικής αλυσίδας.

21. Κυριακή πρωί κοινωνάς στην εκκλησία και το απόγευμα ρίχνεις
βρισίδια στο γήπεδο.

22. Διπλοπαρκάρεις για τσιγάρα κλείνοντας το δρόμο και απολογείσαι σ'
αυτούς που κορνάρουν, αλλά στο παρακάτω στενό πλακώνεις τον οδηγό που έκανε ακριβώς το ίδιο.

23. Καυχιέσαι που ήσουν Λοκατζής στο Μεγάλο Πεύκο χλευάζοντας τους
πεζικάριους αλλά βάζεις βύσμα για να πάει ο γιος σου κέντρο στην
Κόρινθο και ειδικότητα διαβιβαστής στο Χαϊδάρι.

24. Πας γυμναστήριο και καπνίζεις και ένα πακέτο τσιγάρα τη μέρα.

25. Καυχιέσαι που ο γιος σου είναι μπήχτης και η κόρη σου παρθένα.

26. Είσαι βέβαιος ότι το κακό μάτι έχει αποδειχτεί και επιστημονικά.

27. Ξέρεις τόσα πολλά μυστικά του Κράτους, που αν ανοίξεις το στόμα σου, το λιγότερο που μπορεί να συμβεί είναι να καταρρεύσει η Παγκόσμια πολιτική τάξη και να ξεκινήσει πάραυτα Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.

28. Όταν σταματάς στο φανάρι έχεις το χέρι στην κόρνα.

29. Οι νοικοκυρές βάζουν σεμεδάκι πάνω απ' την οθόνη του PC.

30. Πάντα αναρωτιόσουν σε τι χρησιμεύει η 'διάβαση πεζών'!

Συνήλθε από κώμα χάρη στα μαθηματικά


Vicki AlexΗ αγάπη μπορεί να σώσει ζωές! Και δεν μιλάμε για αγάπη μόνο από τα δικά μας άτομα, όπως για παράδειγμα το κλάμα ενός μωρού που συνέφερε τη μητέρα του και πάλι από κώμα. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια διαφορετική αγάπη, όπως είναι αυτή των μαθηματικών.

Συγκεκριμένα η 15χρονη Vicki Alex από την Βρετανία, που λάτρευε τα μαθηματικά, είχε πέσει σε κώμα για τρία εικοσιτετράωρα και ο εγκέφαλος της δεν ανταποκρινόταν. Ο πατέρας της μην ξέροντας τι άλλο να κάνει και γνωρίζοντας την τεράστια αγάπη της για τα μαθηματικά, έκανε μια ύστατη προσπάθεια. Πήρε ένα από τα αγαπημένα της βιβλία και άρχισε να την ρωτάει μαθηματικά θέματα. Ξαφνικά η Vicki άρχισε να ανταποκρίνεται!

http://asterakiaa.blogspot.com/2011/10/blog-post_1758.html