Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες για τις εγγραφές σε ΑΕΙ-ΤΕΙ


Από τις 12 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 θα
 γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων στα
 τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.


Προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες ή 
τα νόμιμα εξουσιοδοτημένα από εκείνους 
άτομα θα πρέπει να...
καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής ή 
του τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:


-Αίτηση για εγγραφή.


-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή 
αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή
 νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο 
των τίτλων αυτών.


-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 
δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή 
 τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.


-Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.


- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν 
από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄
 (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως 
κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της 
βεβαίωσης πρόσβασης. 


Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι 
εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την 
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο,
 από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά 
τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.


Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των
 επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές
 Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες
 Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες 
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και 
Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα
 ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.
..............................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου